Informator dla kandydatów do Policji - KPP Słubice

Informator dla kandydatów do Policji

Informator dla kandydatów do Policji

Data publikacji 22.10.2014

1. Kryteria przyjęć do służby w Policji

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji „(…) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować” .

Jednakże „(…) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji” .

Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien posiadać:
· obywatelstwo polskie,
· nieposzlakowaną opinię,
· co najmniej średnie wykształcenie (wyjątek stanowi służba w oddziałach prewencji),
· zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
Ponadto:
· korzystać w pełni z praw publicznych,
· być niekaranym.

Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (nie dotyczy kobiet).

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

Informacji o terminach rozpoczęcia tego procesu oraz o miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać w ogólnopolskich gazetach, prasie policyjnej, na stronach internetowych komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Policji oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne

Przełożonym właściwym w sprawach postępowania kwalifikacyjnego jest komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji i Komendant Główny Policji.

Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego realizowane są przez:
· komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
· szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania kwalifikacyjnego,
· komórki ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w zakresie postępowania sprawdzającego przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.),
· wojewódzkie komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego

3.1. Ogłoszenia

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Komendanta Głównego Policji ogłoszenia o rozpoczęciu doboru do służby w Policji.

Ogłoszenie to określa terminy i liczbę osób przyjmowanych do służby w jednostkach organizacyjnych Policji. Publikowane jest w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

Po ukazaniu się ogłoszenia Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji publikują ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na obszarze terytorialnego zasięgu działania. Ogłoszenia te zawierają m.in.:
1) wskazanie jednostek Policji, do których będą przyjmowani kandydaci,
2) wymagania określone w ustawie,
3) preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
4) określenie terminu i miejsca składania dokumentów,
5) wskazanie miejsca, w którym można pobrać kwestionariusz osobowy i ankietę bezpieczeństwa osobowego.

3.2. Wymagane dokumenty

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce
ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty:
· podanie o przyjęcie do służby,
· wypełniony kwestionariusz osobowy,
· napisany odręcznie życiorys,
· świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
· wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
· inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji – www.policja.pl

3.3. Ocena dokumentów i potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym

Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Jeśli dokumenty są kompletne oraz potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat zostaje zakwalifikowany do rozmowy wstępnej. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwania i zakończenia. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do przerwania i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a także odmowy przyjęcia do służby w Policji. Ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w toku postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.

3.4. Rozmowa wstępna

Rozmowę wstępną przeprowadza pracownik komórki ds. doboru celem poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania, terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu procesu doboru. Rozmowa ta nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

3.5. Etapy prowadzone w szkołach Policji

W trakcie rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: sprawdzianu wiedzy ogólnej i oceny sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno), gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom tego postępowania. Etapy te mają charakter selekcyjny, tzn. zaliczenie pierwszego (sprawdzian wiedzy ogólnej) warunkuje dopuszczenie do następnego (oceny sprawności fizycznej).

3.5.1. Sprawdzian wiedzy ogólnej

Sprawdzian wiedzy ogólnej, zwany testem wiedzy:
- jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
- do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
- za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
- uzyskanie 25 punktów zalicza test,

W teście sprawdzane są dziedziny wiedzy dotyczące:

- Konstytucji RP, funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym m.in.:
- prawa człowieka,
- obowiązki obywatela,
- źródła prawa,
- organy kontroli państwowej i ochrony praw,
- ustawa o Policji,
- organy ścigania,
- organy administracji publicznej;
- wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, w tym m.in.:
- wiedza o społeczeństwie,
- historia współczesna Polski,
- zagadnienia ustrojowe i systemy polityczne,
- organizacje międzynarodowe,
- konflikty we współczesnym świecie;
- nauki, techniki, kultury i sztuki,
- języka polskiego.

więcej na stronie KGP