Deklaracja dostępności - KPP Słubice

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu słubickiej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.slubice.lubuska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

Data publikacji strony internetowej: 23-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23-09-2020 r.

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu  22-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji:

 Komenda Powiatowa Policji

ul. Kazimierza Wielkiego 1

69-100 Słubice

adres poczty elektronicznej: magdalena.jankowska@go.policja.gov.pl

numer telefonu  47 79 23 230

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Koordynatorem dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach jest podkomisarz Magdalena Jankowska, oficer prasowy KPP w Słubicach.
Kontakt z koordynatorem możliwy jest pod numerami telefonów: 47 79 23 230 i 601 749 622 oraz za pośrednictwem skrzynki mailowej: magdalena.jankowska@go.policja.gov.pl

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Słubicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane przed budynkiem komendy.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W holu głównym na wprost wejścia znajduje się Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W holu głównym, po lewej stronie znajduje się okienko zastępcy dyżurnego oraz dzwonek przywoławczy aby połączyć się z policjantem znajdującym się w pomieszczeniu za szybą.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnego wydziału.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji , a po załatwieniu sprawy są odprowadzani z powrotem do recepcji KPP. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami na karty dostępowe, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz dwie windy.  Między drzwiami wind, po środku  znajduje się dzwonek przywoławczy.

W budynku są windy.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.